Logga inCoachande kommunikation ökar arbetsglädjen PDF Skriv ut Skicka sidan

En coachande kommunikation i alla led får elever och medarbetare att växa och ökar engagemanget och motivationen i skolan. Då ökar också arbetsglädjen.

”Stärkande med så mycket positiv feedback! Det här har hjälpt mig att hitta sätt att minska min arbetsbörda. Att prioritera.”

Coachning utgår alltid från dagens situation och blickar framåt. Man utgår också från att det är människan själv som sitter inne med svaren och lösningarna. Coachning lockar fram det bästa hos dig, ökar medvetenheten, upptäcker inneboende potential, utvecklar styrkor och stärker självkänslan. Fokus flyttas från problem till möjligheter och skolan blir bättre rustad att hantera utmaningar. Coachning får också visioner att bli verklighet.

”Jag är mycket mer snabb i tanken med vad och hur, jag ser konsekvenser och fler alternativ. Jag har också blivit bättre på att se vad jag kan göra och vad som ligger utanför mitt bord. Jag har också lättare för att hantera kollegor som bara gnäller, genom att ställa coachande frågor. Jag känner mig dessutom tryggare i elevsamtalen, när jag har ett coachande förhållningssätt mot dem.”

Coachning är en effektiv process för att hitta drivkrafter, höja kompetensen och nå mål.  Att coacha innebär i praktiken att kunna kommunicera väl. Du använder en rad tekniker som att lyssna aktivt och på flera nivåer, använda effektiv frågeteknik, sätta mål som motiverar och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Våra utbildningar i coachande kommunikation ger dig konkreta verktyg för att hjälpa andra framåt.

 ”Jag har lättare att upptäcka när jag hamnar i negativa tankemönster och kan numera byta fokus mycket lättare.”

Coachande kommunikation i skolan bidrar till:

 • Ökad motivation, lust och medvetenhet
  Man arbetar med mål som individen själv ställer upp - egna mål är mest motiverande. Fokus ligger på de möjligheter som finns istället för på problem.

 • Höjd kompetens och förbättrat lärande
  Kompetensen höjs och man upptäcker outnyttjad potential och utvecklar styrkor.

 • Effektivare verksamhet och bättre resultat
  Arbetet i skolan blir effektivare genom ökad självständighet och ansvarskänsla. Lättare att sätta, förtydliga och nå sina mål. Stor tilltro till individen och dess förmåga vilket leder till att du kan delegera fler uppgifter.

 • Framgångsrika utvecklingssamtal
  Samtalen blir ofta mer förankrade då man hela tiden utgår från individen själv och blir bättre på att ge feedback.

 • Bättre beredskap för att hantera konflikter
  Coachning bidrar till ett öppet klimat i skolan. Förmågan att kommunicera ökar vilket leder till bättre relationer, ofta förbättras också empatin.

 • Ökat mod och bättre anpassningsförmåga vid förändringar
  Genom ökad tillit vågar man göra sådant som man inte trodde var möjligt. Man blir bättre på att fatta beslut och tänka utanför ramarna.

 • Stärkt självkänsla och ökad trygghet
  Om elever och medarbetare inte känner sig trygga är det svårt att utvecklas och växa.

”Jag tänker och arbetar tydligare för eleverna med måluppfyllelsen. Ser tydligare vilka möjligheter som finns, gör tydligare aktiva val. Jag känner större glädje och stolthet över mitt arbete som pedagog.”