Vår coaching

Som pedagog vill du ständigt utveckla din undervisning. Till din hjälp får du här en professionell coach med egen yrkeserfarenhet som lärare, som utmanar dig och hjälper dig att nå dina mål.

Agendan är din. De svar du söker finns oftast hos dig själv och coachen hjälper dig att hitta fram till svaren och göra dem tydliga. Du är själv huvudpersonen i din kompetensutveckling, och styr därför vilka områden du vill utveckla.

Coachningen kan bidra till att du vågar prova nya saker i klassrummet och får dig att se nya möjligheter i de utmaningar du ställs inför. Coachningen kan till exempel bidra med att du blir tydligare i ditt ledarskap, utvecklar dialogen med eleverna och att du känner dig lugnare i din yrkesroll.

Coachningen kan bland annat handla om att:

 • Utveckla din undervisning och ditt ledarskap
 • Bli tryggare i lärarrollen och hitta dina styrkor
 • Prioritera bland arbetsuppgifterna
 • Fokusera på det väsentliga
 • Hitta ny lust och motivation
 • Ta sig an nya utmaningar i yrket
 • Involvera eleverna mer in undervisningen.

Så här går det till

En stor del av coachningen är just samtalet som förs mellan dig som pedagog och coachen. Fokus ligger på dig och vad du vill utveckla i ditt arbete. Vi kan enbart ha coachsamtal om så önskas men det går även att varva coachsamtalen med klassrumsobservationer. Klassrumsobservationen sker på ett coachande vis, du bestämmer vad som ska observeras i linje med det utvecklingsområde du valt att arbeta med.

I anslutning till observationen har vi ett uppföljande coachsamtal. Då reflekterar du kring lektionen tillsammans med coachen och sätter upp nya steg att gå vidare. Vad gäller antal coachtillfällen föreslår vi att coachningen sträcker sig över en tremånadersperiod,  åtta coachtillfällen varav ett till tre av tillfällena är klassrumsobservationer.

Coachprocessen och handlingsfokus

Syftet med lärarcoachningen är i grunden att det ska bli bättre resultat för eleverna. Du kommer till din coachning med ett område du vill utveckla och arbeta med under din coachperiod. Tillsammans sätter du och coachen ett övergripande mål som sedan bryts ner i enkla konkreta mål för samtalen. Dessa konkreta mål gör dig fokuserad på handling, utveckling och lärande. Du bestämmer sedan vad du ska göra till nästa gång. Frågor som fokuserar på hur, var och när hjälper dig att komma till handling. Det ska kännas spännande, kul och lagom stort.

Vi coacher

Vi coacher är utbildade och professionella coacher. Vi är också utbildade lärare och har därför ett kollegialt perspektiv, en ödmjukhet inför den ofta mycket krävande och komplexa lärarrollen. Vi är sparsamma med råd. Vår roll handlar istället om att lyssna och fråga på ett professionellt sätt. Vi arbetar under sekretess. Allt det vi pratar om stannar i rummet.

Vi har utbildade och erfarna coacher med lärarbakgrund i regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Du som blir coachad

Du har en vilja att utvecklas. Det är du som är experten på ditt ämne. Det är ditt engagemang och mod som avgör om det blir ett bra resultat. Vi coacher utgår från att det är du själv som sitter inne med svaren och lösningarna.

Vi har även olika coachpaket för skolans ledningspersonal. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Skolledarcoachning.

Gruppcoachning

Coachning av en grupp bygger på samma principer som när du coachas individuellt. Verktygen och teknikerna är desamma - strukturen, frågetekniken och lyssnandet. En stor vinst med grupp-/teamcoachning är att du kan nå flera samtidigt och insikten i gruppen om allas olikheter och andras sätt att tänka ökar.

Gruppcoachning är ett bra forum för arbetslagsutveckling men även för andra grupper i skolan. Denna form av coachning bidrar till en konstruktiv och utmanande skolutveckling. Det ger också en bra plattform för att starta förändringsarbete på din skola.

Gruppcoachning är ett kraftfullt verktyg, där deltagarna får hjälp att hitta fokus, energi och motivation. Det är en process som syftar till att frigöra potentialen och möjligheterna i gruppen. Det gör att gruppen växer och bygger lösningar i stället för stanna vid problem.

I gruppcoachens verktygslåda finns bland annat kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, effektiva metoder för målfokusering och träning i aktiv feedback.

En gruppcoach hjälper gruppen att:

 • Få bättre struktur och målfokus
 • Kommunicera bättre
 • Ta tillvara styrkor och kompetenser i gruppen
 • Skapa bättre gruppkänsla och stärka relationer
 • Förankra gemensamma förhållningssätt
 • Utvecklas i yrket

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

Vi utbildar i coachande verktyg och förhållningssätt som hjälper pedagogen att arbeta med entreprenörskap, entreprenöriellt lärande och formativ bedömning. Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt och handlar om att bevara och utveckla elevers inneboende nyfikenhet initiativförmåga och självförtroende. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande och ger mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevers lärande. Formativ bedömning bygger på att utveckla en dialog där eleven blir mer delaktig i sin läroprocess i fråga var hon/han befinner sig i förhållande till målet och hur eleven ska ta sig till det önskade målet. Skolcoacherna utbildar i användbara verktyg som hjälper eleven att bedöma och reflektera över sitt arbete.

”Jag har blivit sedd i min undervisning och lärarroll. Den feedback jag fått i coachningssamtalet och efter klassrumsbesöken har gett mig så mycket mer än vad exempelvis skolledare ger när de besöker klassrummet. Dessutom lärde coachningen mig hur jag kan ställa mycket bättre frågor till elever och kollegor. Allt har har skapat ett nytt förhållningssätt som leder till eget ansvar och utveckling.”

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.